ﻣﺎده ۱ – ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت

اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوح زﯾﺮ اﺳﺖ:

۱-۱- وب‌سایت: وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی با آدرس اینترنی «www.MassageFullBody.com»

ایمیل‌ رسمی: ایمیل رسمی وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی به نشانی «info@MassageFullBody.com»

۱-۲- ماساژ‌فول‌بادی: آقای صمد رجعتی فاروجی(ماساژ‌فول‌بادی)

 ۱-۳- خدمات وب‌سایت و اپلیکیشن: کلیه ﺧﺪﻣﺎت اعم از ﻧﺮم اﻓﺰاری و غیره ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ماساژ‌فول‌بادی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۱-۴-اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ: ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ماساژ‌فول‌بادی  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت وب‌سایت، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﻮﻗﺖ از آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ماساژ‌فول بادی اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱-۵- ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ: ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ماساژ‌فول‌بادی و ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ماساژ‌فول‌بادی ، ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻮﻗﺖ از خدمات ماساژ‌فول‌بادی.

۱-۶- ﮐﺎرﺑﺮ: ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ اﻋﻢ از ماساژ گیرنده، ماساژور و ﻣﻬﻤﺎن و غیره ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ وب‌سایت و اپلیکیشن ﻣﺘﺼﻞ و از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ می‌شوند.

۱-۷- کاربران: کاربر ماساژور و کاربر ماساژ‌گیرنده و مشتری محصولات وب‌سایت ماساژ فول بادی به همراه هم با نام کاربران استفاده می‌شوند.

۱-۸- کاربر ماساژور: شخص حقیقی است که پس از انعقاد قرارداد با ماساژ فول بادی به صورت حرفه ای در نوبت تعیین شده در وب سایت برای کاربر ماساژ گیرنده، ماساژ انجام می‌دهد و با توجه به تخصص خود خدمات انواع ماساژ را ارئه می‌دهد.

۱-۹- کاربر ماساژگیرنده: شخص حقیقی است که از طریق وب‌سایت ماساژ‌فول‌بادی اقدام به رزرو نوبت ماساژ با کاربر ماساژور دلخواه خود می‌نماید و از خدمات ماساژ استفاده می‌کند.

۱-۱۰- ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن: ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی، ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژفول‌بادی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ماساژفول‌بادی از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.

۱-۱۱- ﻃﺮف ﺗﺠﺎری: اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد درﮔﺎه، ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻮﻗﺖ از ماساژ‌فول‌بادی را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ماساژ‌فول‌بادی دارﻧﺪ.

۱-۱۲- ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی: ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی در وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.

۱-۱۳- ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ: ﮐﺪ ﺻﺎدر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ماساژ‌فول‌بادی ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧند ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻞ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ پرداختی ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺷﻮد.

۱-۱۴- ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: ﮐﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ماساژ‌فول‌بادی و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ماساژ‌فول‌بادی ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن در وب‌سایت و اپلیکیشن از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻞ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ پرداختی ﻣﻌﺎف ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

۱-۱۵- ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ماساژ‌فول‌بادی، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم خدمات را دارد.

۱-۱۶- ﻣﻮﺟﻮدی یا اعتبار: ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺻﻮرت واریز از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﮥ ﺷﺘﺎب به حساب بانک سامان بنام آقای صمد رجعتی فاروجی(ماساژ‌فول‌بادی) با شماره شبا IR030560611828005111497301 و شماره کارت 6219861906628192 برای کاربران فعال و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱-۱۷- اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ: اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان در وب‌سایت و اپلیکیشن ماساژ‌فول‌بادی ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد، اﻋﻢ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ماساژ‌فول‌بادی ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد.

۱-۱۸- ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان: ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی، آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد‌ها.

ﻣﺎده ۲ – ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی

۲-۱- ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم در وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ماساژ‌فول‌بادی، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آن، ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﺎ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻌﺎﻧﯽاش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن تغییر ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮐﺎرﺑﺮان از وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ، ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر تغییر در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش تغییرات ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺎﯾﺖ ماساژ‌فول‌بادی در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

۲-۲- ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﻢ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺴﺎزد. ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم، ﻧﺎم‌ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه و آدرس محل سکونت خود را در وب‌سایت یا اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ماساژ‌فول‌بادی ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- پس از رزرو صحیح نوبت ماساژ یا سفارش محصولات در وب‌سایت، حساب کاربری توسط مدیر پنل سازمانی برای کاربران ایجاد خواهد شد.

ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در ماساژ‌فول‌بادی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از طریق معرفی دیگر کاربران و با قبول مسئولیت آنها نسبت به قوانین و ضوابط وب‌سایت اقدام نمایند.

 ۲-۳- ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم در وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت آن ﺷﺨﺺ حقیقی ﺑﺎﯾﺪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻗﯿﺪ ﺷﻮدو قبول مسئولیت قوانین و ضوابط وب‌سایت با آن شخص حقیقی می‌باشد.

۲-۴- ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎ واﺳﻂ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻋﻢ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ، ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت، ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ و ﻏﯿﺮه ﻧﺪارﻧﺪ.

۲-۵- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ماساژ‌فول‌بادی را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ، ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪروز وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺪم ﺻﺤﺖ و ﺑﻪ روز ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ماساژ‌فول‌بادی ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرات و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۲-۶- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ و شماره موبایل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد در وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺨﺺ ذیﻧﻔﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻤﯿﻞ و شماره موبایل ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و ماساژ‌فول‌بادی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

۲-۷- ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در ماساژ‌فول‌بادی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ماساژ‌فول‌بادی اﻃﻼع ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد دارد، ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

۲-۸- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ در وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ماساژ‌فول‌بادی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺴﺎب از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐﺣﺴﺎب اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮ دارای ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن، دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ در ﻗﺒﺎل اﺷﺨﺎص اﻋﻢ از ماساژ‌فول‌بادی، ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان و اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۲-۹- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع ماساژ‌فول‌بادی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ماساژ‌فول‌بادی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲-۱۰- ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد

۲-۱۱- در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت، درﺧﻮاﺳﺖ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ماساژ‌فول‌بادی ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ، ماساژ‌فول‌بادی  ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی آنﻫﺎ را ﻣﺴﺪود و از ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.

۲-۱۲- ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد و ﺣﺴﺐ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ماساژ‌فول‌بادی ، از ﮐﺎرﺑﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت، اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﯾﺎ اﺻﻼح اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎ اﺻﻼح اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﻣﺪت اﻋﻼم و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه از ﺳﻮی ماساژ‌فول‌بادی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ماساژ‌فول‌بادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی وی را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و از ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.

۲-۱۳- اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺰد ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻢ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ، ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس، آدرس، ﻋﮑﺲ و ﻏﯿﺮه را ذﺧﯿﺮه، ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ و در دﺳﺘﺮس دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﺎده ۳ – اﺳﺘﻔﺎده از ماساژ‌فول‌بادی

۳-۱- ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻢ از ماساژور، ماساژگیرنده، و ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در قبل یا ﺣﯿﻦ ماساژ از اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت و مصرف مشروبات و داروهایی که انجام ماساژ را با مشکل مواجه می‌کند اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﻨﺪ.

۳-۲- ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از خدمات ماساژ‌فول‌بادی، ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.

 ۳-۳- ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ اﺷﯿﺎء ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﻼح ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎء و ادواﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ به ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ۳-۴- ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ درخواست ماساژ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف در وب‌سایت و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درخواست دیگری که در وب‌سایت تعریف نشده، ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻞ از رزرو نوبت به ماساژ‌فول‌بادی از طریق ایمیل یا پیام رسان‌های اجتماعی اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و در صورت تایید ماساژ‌فول‌بادی خدمات درخواستی برای ایشان انجام خواهد شد.

۳-۵- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺧﺪﻣﺎت وب‌سایت و اپلیکیشن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ماساژ‌فول‌بادی ﺻﺪﻣﻪای وارد ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه در ماساژ‌فول‌بادی در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ماساژ‌فول‌بادی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ، ماساژ‌فول‌بادی ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ، ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرات وارده اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

 ۳-۶- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ماساژ‌فول‌بادی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ، اﯾﻤﯿﻞ و پیام رسان‌های اجتماعی ﯾﺎ ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺼﺮاف از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﺑﺎ درخواست از طریق اﯾﻤﯿﻞ و پیام رسان‌های اجتماعی به ماساژ‌فول‌بادی، ﺳﺮوﯾﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ درخواست مجدد از طریق اﯾﻤﯿﻞ و پیام رسان‌های اجتماعی به ماساژ‌فول‌بادی، ﺳﺮوﯾﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺠﺪد وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﺪم اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﻟﻐﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ و ﺳﻠﺐ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ.

۳-۷- ماساژ‌فول‌بادی، ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻨﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ در ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﯾﺎ درﺻﺪی از ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﯾﺎ درﺻﺪی از ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ در وب‌سایت و اپلیکیشن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﺤﻮۀ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و تعیین ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ماساژ‌فول‌بادی، ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻨﻞ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر، ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻃﺮح ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

۳-۸- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزۀ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﻓﺮوش ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ماساژ‌فول‌بادی در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم اﺳﺖ، اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻨﻞ رسماً اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺑﺎﺷﺪ.

 ۳-۹- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از روش ﮐﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن اﮔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدی از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ ماساژ‌فول‌بادی، ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻨﻞ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﯾﺎ ﻫﺮ روش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد تایید ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ازﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وﺟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﻧﺪارد.

۳-۱۰- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ماساژ‌فول‌بادی، ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻨﻞ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای از ﮐﺎرﺑﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎ درﺻﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ را ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه، تغییر دﻫﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آنﻫﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ماساژ‌فول‌بادی ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪه را ﺑﺎﻃﻞ ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.

 ۳-۱۱- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻻزم و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.

 ۳-۱۲- ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻢ از ماساژگیرنده، مشتری محصولات و ﻣﻬﻤﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ در صورت درخواست غیر متعارف با قوانین جمهوری اسلامی و قوانین و ضوابط در وب‌سایت، مدیر پنل و ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور ﺣﻖ ﻟﻐﻮ درخواست را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۳-۱۳- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ، از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﮐﺴﺐ ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده‌ای ﻧﮑﻨﻨﺪ. طبعاً ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﻮۀ دﯾﮕﺮ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ماساژ‌فول‌بادی اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ماساژ‌فول‌بادی، ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﮐﻮر، ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری یا ﺷﺨﺺ ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳-۱۴- ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی، ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ماساژ‌فول‌بادی را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﮥ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.

۳-۱۵- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﮥ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﺮﻋﯽ، اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ۳-۱۶- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ قوانین و ضوابط اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آنها می‌باشد.

۳-۱۷- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ماساژ‌فول‌بادی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم خدمات ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻟﺬا ﻫﺮ خدماتی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ماساژگیرنده ﺑﺎ ماساژور اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻻزم ﻣﺴﺘﻘﻞ و راﺑﻄﮥ ﻗﺮاردادی ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ماساژگیرنده ﺑﺎ ماساژور در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 3- در ﺻﻮرت رد ﺑﯽدﻟﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ خدمات ارائه شده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور و ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﺑﯽدﻟﯿﻞ و ﺑﻪ ﮐﺮات درخواست، ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده، ماساژ‌فول‌بادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی آﻧ‌‌ﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه 4- اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻗﺮارداد ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه و ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه، ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 ۳-۱۸- ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ماساژ‌فول‌بادی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روی آنﻫﺎ ﻧﺪارد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت، ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ماساژ‌فول‌بادی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﺪارد.

 ۳-۱۹- از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده اﻋﻢ از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی وی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده اﺳﺖ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه خدمات  از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور و ماساژ‌فول‌بادی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺬﮐﻮر و مهمان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ۳-۲۰- ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درخواست رزرو نوبت ماساژ برای کاربر مهمان توسط ایشان، در صورتی که مهمان زﯾﺮ ۱5 ﺳﺎل باشد، ﺣﻀﻮر ایشان در حین ماساژ الزامی می‌باشد. ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ(اﻣﺘﻨﺎع از اﻧﺠﺎم) ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ارائه خدمات ﺑﺮ ﻋﻬﺪهﮐﺎرﺑﺮ ماساژور و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده و مسائل اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور و کاربر ماساژ‌گیرنده اﺳﺖ.

3-۲۱- طبق ضوابط  و مقررات جمهوری اسلامی ایران، کاربر ماساژور خانم حق ارائه خدمات ماساژ برای آقایان را ندارد و همچنین کاربر ماساژور آقا حق ارایه خدمات ماساژ برای خانم ها را ندارد. از سوی دیگر کاربر ماساژ‌گیرنده آقا حق ارایه درخواست ماساژ توسط کاربر ماساژور خانم را ندارد و همچنین کاربر ماساژگیرنده خانم حق ارائه درخواست ماساژ توسط کاربر ماساژور آقا را ندارد و ماساژ‌فول‌بادی هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم رعایت این بند توسط کاربران خود نداشته و کاربران به صورت شخصی بایستی در برابر مراجع ذی صلاح پاسخگو و مسئول باشند. ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ماساژ و ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور ، ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور ﺑﺎ ﻣﻮرد مذکور ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ماساژ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺒﺮان تمامی ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده اﺳﺖ.

۳-۲۲- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ، ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ماساژ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪرک ﻫﻮﯾﺖ ﻋﮑﺲدار ﺧﻮد اﻋﻢ از ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ/ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ/ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ماساژ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و روﯾﺖ ﻣﺪرک ﻫﻮﯾﺖ ﻋﮑﺲدار ﻓﻮق و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن اﺳﺖ. در ﺻﻮرت اﻧﻄﺒﺎق، ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور بایستی مشخصات ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن را برای ماساژ‌فول‌بادی ارسال ﮐﻨﺪ تا حساب کاربری برای ایشان ایجاد شود و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ماساژ اﺳﺖ.

۳-۲۳- ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺒﺪا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ (ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ) ﺧﻮد را به ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

۳-۲۴- ماساژ‌فول‌بادی، ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻨﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ماساژ‌فول‌بادی ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ می‌ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ درﺻﺪی ﯾﺎ ﮐﻞ هزینه‌ها ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﺤﻮۀ اراﺋﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ماساژ‌فول‌بادی، ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻨﻞ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻨﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﭘﻨﻞ را دارد و ﮐﺪﻫﺎی ﺻﺎدره ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ﮐﺪﻫﺎی ﺻﺎدره را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۳-۲۵- ﮐﺎرﺑﺮان ماساژگیرنده در ﺻﻮرت ﻟﻐﻮ ماساژ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور در ﻣﺒﺪا، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﻼﻣﯽ توسط ماساژ‌فول‌بادی به ایشان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻟﻐﻮ درخواست ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 5- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻟﻐﻮ درخواست، ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور از ﻃﺮف ماساژ‌فول‌بادی اﻋﻼم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﻣﺒﻠﻎ وﺟﻪ اﻟﺘﺰام و ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ تعیین ﺷﺪه توسط ماساژ‌فول‌بادی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ماساژ‌فول‌بادی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده ۴ – ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ

۴-۱- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮداد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت وب‌سایت و اپلیکیشن ﺑﻪ ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ماساژ‌فول‌بادی و ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻋﻼﻣﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را ﺗﻨﻬﺎ در ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﯿﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻫﻤﺎن ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ماساژ‌فول‌بادی و ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

 ۴-۲- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﮥ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮف ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ اﻋﻼم ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﮥ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ماساژ‌فول‌بادی اﺧﺘﯿﺎر درﯾﺎﻓﺖ و وﺻﻮل ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری را از ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

۴-۳- ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﮥ ماساژ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ماساژ‌فول‌بادی ، ﮐﯿﻒ ﭘﻮل، ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و یا ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی یا واریز به حساب بانکی ماساژور. روشﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت به غیر ، ﺗﻬﺎﺗﺮی و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد تایید ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۴-۴- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﮥ خدمات اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ماساژ‌فول‌بادی ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع ماساژ، زﻣﺎن ماساژ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ماساژ، ﻣﺒﺪا، ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺖ منزل ماساژگیرنده، تغییرات اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺣﯿﻦ ماساژ و ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ. رﻗﻢ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ماساژ‌فول‌بادی ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ماساژ‌فول‌بادی تعیین ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش آن از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻃﺮح ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ درﺑﺎره آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 ۴-۵- ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور از ﻫﺰﯾﻨﻪ ماساژ، درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از وب‌سایت و اپلیکیشن، (ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن) ﺑﻪ ماساژ‌فول‌بادی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ که در قرارداد خصوصی با کاربر ماساژور از طرف ماساژ‌فول‌بادی به ایشان اعلام می‌شود.

 ۴-۶- ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده و ﻣﻬﻤﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ به لوازم ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ، ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ و ﻏﯿﺮه ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﻖ دارند اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را از ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده  ﮐﺴﺮ ﯾﺎ از او وﺻﻮل ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﺰد ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی مرتبط ﺑﺮ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور و ﯾﺎ ماساژ‌فول‌بادی ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽ، ﺗﻮﻫﯿﻦ، ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 ۴-7- ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده و مشتری محصولات ﻣﯽﭘﺬﯾﺮند ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﺻﺮﻓﺎ انجام ماساژ و فروش محصولات اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در مقصد درﺧﻮاﺳﺖ ماساژ و خرید ارﺳﺎل کنند. ﭼﻨﺎنﭼﻪ کاربر ماساژور ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻓﻮق ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻟﻐﻮ (اﻣﺘﻨﺎع از اﻧﺠﺎم) خدمات اﺳﺖ.

۴-8- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ماساژ‌فول‌بادی یا ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎده ۵ – ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ماساژ‌فول‌بادی

۵-۱- ماساژ‌فول‌بادی و ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ پشتیبانی از طریق ایمیل رسمی و پیام‌رسان‌های اجتماعی اعلام شده در وب‌سایت در کمتر از 12 ساعت و واﺣﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان و رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

 ۵-۲- ماساژ‌فول‌بادی و ﻃﺮف‌های ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان در اﻧﺘﻬﺎی ماساژ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ دﻫﺪ.

۵-۳- ماساژ‌فول‌بادی و ﻃﺮف‌های ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت وب‌سایت و اپلیکیشن  ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا ﺷﺪن آن روی ﻫﻤﮥ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ (اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺷﺒﮑﮥ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه) و … ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

۵-۴- اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺰد ماساژ‌فول‌بادی و ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده، ﻣﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺎم ذﯾﺼﻼح ﻗﻀﺎﯾﯽ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ماساژ‌فول‌بادی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ارائه اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ایمیل رسمی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان و اﺻﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ، اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮ و اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﺣﻀﻮری ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن.

۵-۵- ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺑﺮان ماساژ‌فول‌بادی در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از طریق ایمیل رسمی یا پیام‌رسان‌های اجتماعی ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ . ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻻزم را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد، اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

۵-۶- ﻫﻤﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان درﺑﺎره ﻧﺤﻮه و ﺷﺮاﯾﻂ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی و اﺳﺘﻔﺎده از وب‌سایت و اپلیکیشن اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت در ماساژ‌فول‌بادی ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺷﺨﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ‌های ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی آﺷﻨﺎ شوند. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از طریق ایمیل رسمی و پیام‌رسان‌های اجتماعی اعلام شده در وب‌سایت در کمتر از 12 ساعت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم و ﺳﻮال ﮐﺎرﺑﺮان هستیم.

 ۵-۷- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ماساژ‌فول‌بادی و ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻓﻘﻂ در ﻓﺮﺿﯽ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور و ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده ﮐﻪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﺧﺎرج از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ماساژ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ماساژ‌فول‌بادی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 ۵-۸- ﻃﺮف ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮف ﺗﺠﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ماساژ‌فول‌بادی ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻃﺮف ﺗﺠﺎری اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده و ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ. ماساژ‌فول‌بادی ﺻﺮﻓﺎ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎده ۶ – ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان

۶-۱- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮥ اﻗﺪاﻣﺎت و اﻓﻌﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ماساژ‌فول‌بادی) و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ (ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣﻮال ﮐﺎرﺑﺮان) ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﻋﻬﺪۀ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻮده و ماساژ‌فول‌بادی و ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل ﻓﻮق ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ماساژ‌فول‌بادی و ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﺨﻠﻒ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح، اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.

 ۶-۲- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺷﻬﺮت، اﻋﺘﺒﺎر و داراﯾﯽﻫﺎی ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﺷﻮد ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮاردادی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد و ﺧﺴﺎرت و ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.

۶-۳- ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻼﯾﻢ و اﻗﻼم ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ماساژ‌فول‌بادی ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﻼم و ﻋﻼﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ماساژ‌گیرنده و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻮارد ماساژ‌فول‌بادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۶-۴- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﮥ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وب‌سایت و اپلیکیشن ماساژ‌فول‌بادی برای کاربران و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و بهداشت شخصی ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ خود ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.

 ۶-۵- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اطلاع‌رسانی‌ ایمیل رسمی، و پاسخگو نبودن کاربر ماساژور به هر طریقی، برای ماساژ در ﺣﯿﻦ ساعات درخواست شده از سوی کاربر ماساژور و همچنین ساعات ثبت شده در وب‌سایت و اپلیکیشن برای ایشان، ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ خود ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور اﺳﺖ.

 ۶-۶- ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻢ از ماساژور و ماساژگیرنده ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺗﻌﻬﺪات ﺣﯿﻦ ماساژ و ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم) و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ (ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣﻮال ﮐﺎرﺑﺮان) ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ماساژ را ﻣﺘﻮﻗﻒ و یا کنسل ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ماساژ‌فول‌بادی در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد، ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ماساژ‌فول‌بادی در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 ﺗوجه: هرگونه درگیری فیزیکی و لفظی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. و ماساژ‌فول‌بادی هیچ گونه مسئولیتی نسبت به این موضوع قبول نمی‌کند.

۶-۷- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻄﻠﻊ هستند و ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن استفاده و نصب از وب‌سایت و اپلیکیشن ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ آن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﮔﺰﯾﻨﻪی دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﮔﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺘﺎر هستند اما مسئولیت دریافت نکردن پیام ها و کدهای تخفیف و … که از سمت ماساژ‌فول‌بادی ارسال خواهد شد با آنها است.

۶-۸- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در وب‌سایت و اپلیکیشن ﻃﺮف ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻒ در ﻗﺒﺎل ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

۶-۹- ﮐﺎرﺑﺮان ماساژور ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ماساژ ﺑﺎ لوازمی هستند ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ماساژ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ضدعفونی و تمیز کردن لوازم مصرفی اعم از تخت ماساژ و … هستند.

۶-۱۰- ﮐﺎرﺑﺮان ماساژگیرنده ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه ماساژ برای چندین نفر مهمان نیز هستند لذا مسئولیت مهمان‌ها و رزرو نوبت برای آنها بر عهده کاربر ماساژگیرنده که ثبت رزرو انجام داده است. و مهمانﻫﺎ نیز ملزم ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ماساژ‌فول‌بادی هستند.

 ۶-۱1- ﮐﺎرﺑﺮ ماساژور ﺑﺮ اﺳﺎس وقت ماساژ تعیین ﺷﺪه در وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ انجام  ماساژ تعیین شده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم صحیح ماساژ یا ثبت نارضایتی کاربر ماساژگیرنده، ماساژ‌فول‌بادی بنا به صلاحدید خود حق هرگونه بازخواست، جریمه، و حتی انجام آموزش مجدد با هزینه خود کاربر ماساژور را دارد. و در صورت ثبت نارضایتی دوباره کاربران ماساژگیرنده حساب کاربری وی در ماساژ‌فول‌بادی مسدود می‌شود.

ﻣﺎده ۷ ﺷﺮاﯾﻂ محیط و وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎن

۷-1- محیط ﮐﺎرﺑﺮ ماساژگیرنده ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ شبیه ﺑﺎ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ اﺗﺎق ماساژ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ که فضای ماساژ را به بهترین شکل القا کند.

ﻣﺎده ۸ ﻣﻮارد ﻓﻨﯽ

 ۸-۱- ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻮرس ﮐﺪ Code Source وب‌سایت و اپلیکیشن و ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ماساژ‌فول‌بادی ﺷﺎﻣﻞ دﯾﮑﺎﻣﭙﺎﯾﻞ Decompile، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس Engineering Reverse ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزۀ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

۸-۲- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی Framing ﯾﺎ Mirroring و روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی را روی ﺳﺮورﻫﺎی دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ در وب‌سایت و اپلیکیشن و ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ در روش ارائه ﺧﺪﻣﺎت تغییر ﯾﺎ اﺧﻼﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

 ۸-۳- ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﯾﺎ اﺳﮑﺮﯾﭙﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﻨﺪﮐﺲﮔﺬاری (Indexing)، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دادهﮐﺎوی روی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

۸-۴- ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﺼﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺘﺪاول ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺶ از وب‌سایت و اپلیکیشن ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ماساژ‌فول‌بادی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﻣﺎده ۹ – ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان

ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در وب‌ﺳﺎﯾﺖ، اپلیکیشن و ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﻋﮑﺲ، ﻣﺘﻦ، ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ، ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ آنﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ماساژ‌فول‌بادی، ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻨﺘﺸﺮ یا ویرایش ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده ۱۰ – ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت

ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻢ از ماساژور ﯾﺎ ماساژگیرنده ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻃﺒﻖ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﯾﺎ داﺋﻢ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ ﺣﺬف دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت را دارد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﻖ ﻃﺮح ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎده ۱۱ – ﺗﻮاﻓﻖ از راه دور

 ۱۱-۱- ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﮥ آﺳﺎن اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ، ﻫﻤﮥ تغییرات و اﻟﺤﺎﻗﯿﻪﻫﺎی ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻢ از تغییر و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺷﺮوط آن، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ، اﺧﻄﺎرﯾﻪﻫﺎ و اﺑﻼﻏﯿﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری، از ﻃﺮﯾﻖ وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ماساژ‌فول‌بادی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾﻂ و روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮاﻓﻖ از راه دور و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺪﯾﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۱۱-۲- ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﺑﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﺑﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﻋﻬﺪۀ ﮐﺎرﺑﺮ دارای ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮان ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی، ﻫﻤﮥ داده ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺻﺎدره از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻢ از ﺷﮑﻞ، ﻋﺒﺎرت، ﺗﺎییدیه، اﻧﺘﺨﺎب اﺷﮑﺎل و تایید آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر، ﺗﺮدﯾﺪ و ﺟﻌﻞ داده ﭘﯿﺎمﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع و ﻣﺮدود اﺳﺖ.

 ۱۱-۳- ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روﯾﻪ، اﺷﮑﺎل، ﻋﺒﺎرات ﻣﺒﯿﻦ تایید و اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﺗﺼﺪﯾﻖ داده ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺻﺎدره از ﻃﺮف ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻣﻀﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع و ﻣﺮدوداﺳﺖ.

۱۱-۴- ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻗﺼﺪ و اراده ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت از راه دور و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ راﯾﺎﻧﻪای و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۱۱-۵- ﮐﻠﯿﻪ روﯾﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻨﯽ اﻋﻢ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ، اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل، اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و تاییدﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ماساژ‌فول‌بادی ﯾﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ وب‌سایت و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ماساژ‌فول‌بادی ، ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ اﻋﻢ از اﻧﮑﺎر و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع و ﻣﺮدود اﺳﺖ.

۱۱-۶- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، ﮐﺎرﺑﺮانﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تعیین اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه آقای صمد رجعتی فاروجی(ماساژ‌فول‌بادی) و ﻃﺮف ﺗﺠﺎری، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، اﻋﻼم ﻣﯿ‌ﮑﻨﺪ.

ﻣﺎده ۱2 – ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ﻗﺮاردادی

ﮐﺎرﺑﺮان در ﮐﻤﺎل ﺻﺤﺖ ﻋﻘﻞ و اراده اﻗﺮار می‌نمایند واﺟﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺮاردادی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ماساژ‌فول‌بادی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ، ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﻗﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﻇﻬﺎرات، اﻋﻼﻣﺎت، ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼﻣﯽ ﺑﻪ ماساژ‌فول‌بادی و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﻋﻼم و اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ اﻋﻢ از اﻋﻼم ﻣﺮاﺟﻊ و اﺷﺨﺎص ﺧﻼف اﻇﻬﺎرات ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻼم ﯾﺎ اﺣﺮاز ﮔﺮدد، ماساژ‌فول‌بادی ﻣﺤﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن داﺋﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺎﻃﯽ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺧﺴﺎرت وارده به ماساژ‌فول‌بادی طبق صلاحدید خود اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. وﺻﻮل ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺴﺎرت و وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻓﻮق از ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺰد ماساژ‌فول‌بادی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .