درباره ماساژ فول بادی

بعد از چند سال کار به عنوان ماساژور و شناخت و بررسی درباره این موضوع که چکونه میتوانم به افراد کمک کنم به این نتیجه رسیدم که با جمع آوری همکارانم دور هم اجتماعی را برای کمک به سلامتی شما تشکیل بدهم .     با آرزوی سلامتی و زندگی سالم