‎‫

متمم قرارداد کاربران ماساژور؛ آئین نامه‎ ‎‫انضباطی ماساژ‌فول‌بادی

‫کلیات

‎‫ ماساژ‌فول‌بادی با توجه به احترام خود به مشتریان و تعهد اخلاقی که نسبت به استفاده کنندگان از سایت و خدمات خود دارد بر اعمال، رفتار و اقدامات کاربران‎ ‎‫ یا هرعمل که خلاف شئونات اسلامی‎ ‎‫ باشد و در نتیجه ملزم نمودن نامبردگان به انجام‎ ‎‫ تعهدات قراردادی از جمله آنچه که در این‎ ‎‫آئین نامه اشاره شده است، اعمال ضمانت اجراها و‎ ‎‫تشویقات مصوب نسبت به کاربران ماساژور خاطی ‎ ‎‫به عنوان خسارت ناشی از تخلف یا تاخیر‎ ‎‫ در انجام تعهدات مندرج در قرارداد و تشویق‎ ‎‫ جهت انجام هر چه بهتر تعهدات قراردادی و تصمیمات‎ ماساژ‌فول‌بادی که بصورت جزئی در این آئین نامه‎ ‎‫قید گردیده است اقدام به تصویب آیین‎ ‎‫نامه انضباطی ماساژ‌فول‌بادی برابر الزامات‎ ‎‫مندرج در قرارداد و قانون از جمله مواد ۱۰ و ۲۱۹‎ و ‎‫۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی برای آنها لازم‎ الاتباع و لازم الاجرا می‌باشد.‎

‎‫ماده (۱) تعاریف‎

‫(۱-۱) آئین نامه انضباطی: مجموعه قواعد و اصولی که از طرف ماساژ‌فول‌بادی جهت نظارت بر اعمال و رفتار کاربران ماساژور تصویب گردیده و رعایت آن برای آنان الزامی‎ می‌باشد. این اصول و‎ ‎‫قواعد از جمله تعهدات‎ ‎قراردادی بوده که بصورت‎ ‎ ‫موردی قید گردیده است.‎

‫(۱-۲) کمیته انضباطی: مجموعه اعضا معین شده‎ توسط ماساژ‌فول‌بادی که بعنوان نماینده ماساژ‌فول‌بادی و برابر قرارداد‎ ‎‫مسئولیت رسیدگی به تخلفات کاربران از انجام ‎ ‎‫تعهدات قراردادی مندرج در این آئین نامه و اعمال‎ ‎‫ تنبیهات و تشویقات مندرج در این آئین نامه را بر عهده‎ ‎‫ دارند.‎

‫(۱-۳) تخلفات: اعمال، رفتار و هر گونه اقدامی از طرف ‎کاربران ماساژور که برابر قرارداد تنظیمی انجام یا عدم انجام آن بعنوان تعهد بر عهده کاربر بوده و بموجب قرارداد بصورت کلی و این آئین نامه بصورت جزئی‎ برای آن خسارتی معین شده باشد.‎

‫(۱-۴) جبران خسارت: اقداماتی که در جهت رفع آثار ‎سوء تخلفات و متنبه کردن مرتکب توسط کمیته ‎انضباطی برای کاربر ماساژور خاطی برابر این آئین نامه‎ اعمال می‌گردد.‎

‫(۱-۵) تشویقات: اقداماتی که با توجه به بررسی و ‎ارزیابی های دوره ای به عمل آمده توسط واحد‎ ‎‫ مدیریت کیفیت و بر اساس سوابق خوب آنها معرفی‎ ‎‫و اعمال می‌گردد. این تشویقات شامل کلیه کاربران‎ ‎‫ ماساژور میشود.‎

‫(۱-۶) آئین رسیدگی: مجموعه قواعد و اصولی که برای‎ ‎‫رسیدگی به اعمال و رفتار مشمول این آئین نامه‎ توسط ماساژ‌فول‌بادی تائید و تصویب گردیده است.‎

‎‫ماده (۲) کمیته انضباطی‎:

‎‫کمیته انضباطی متشکل از سه نفر نماینده حقوقی مطابق زیر ‎می باشد:

 1. حسین غفاری مقدم
 2. علی اصغر رجعتی فاروجی
 3. احمد ترابی

‎‫جلسات کمیته با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و با‎ ‎‫اکثریت ۲ نفر از ۳ نفر تصمیم گیری میکند و تصمیم‎ ‎‫متخذه برای کاربر ماساژور و ماساژ‌فول‌بادی لازم الاجرا می باشد.‎

‎‫ماده (۳) تخلفات‎:

‎‫تخلفات کاربران ماساژور با توجه به میزان‎ ‎‫خسارت وارد و تعیین شده و برحسب شدت آن به‎ سه گروه تقسیم می گردد‎:

‎(‫۳-۱) تخلفات گروه ۱‎:

‎‫این تخلفات شامل تخلفات و جرایمی است که جنبه ‎ ‎‫جزایی داشته و شرکت علاوه بر جبران خسارت تعیین‎ ‎‫شده بر اساس تشخیص نسبت به اعلام مراتب به‎ ‎‫مراجع قضایی ذیصلاح اقدام می‌نماید. مصادیق این‎ تخلفات به شرح زیر است:

 1. مباشرت یا مشارکت یا معاونت در افشای اسرار حرفه ای، شغلی، اخبار، اطلاعات و آمار محرمانه به اشخاص حقیقی و حقوقی و نشر آن.
 2. مباشرت یا مشارکت یا معاونت در نشر اکاذیب در مورد ماساژ‌فول‌بادی.
 3. مباشرت یا مشارکت یا معاونت در کلاهبرداری و سو استفاده از شرکت و یا انجام ماساژهای غیر قانونی و غیر شرعی.
 4. مباشرت یا مشارکت یا معاونت در اعمال خشونت آمیز کلامی و فیزیکی از جمله فحاشی و ضرب و جرح در مقابل کاربران ماساژ گیرنده و مشتریان محصولات و پرسنل ماساژ‌فول‌بادی.
 5. اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان یا مباشرت یا مشارکت یا معاونت در جرایم وابسته به این موضوع.
 6. استعمال مشروبات الکلی یا مباشرت یا مشارکت یا معاونت در جرایم وابسته به این موضوع.
 7. مباشرت یا مشارکت یا معاونت در ارتکاب سایر جرایمی که بر طبق قوانین موضوعه کشور جرم شناخته می شوند.

‎(‫۳-۲) تخلفات گروه ۲‎

‎‫تخلفات این گروه شامل عدم رعایت دستورالعمل ها و‎ ‎‫قوانینی است که در آموزش و اطلاع رسانی های انجام‎ ‎‫شده توسط ماساژ‌فول‌بادی اعلام می‌شود مصادیق این تخلفات‎ عبارت است از:‎

 1. ماساژ در حالت غیر عادی
 2. ایجاد مزاحمت برای کاربر ماساژ گیرنده و مشتریان محصولات.
 3. تماس با کاربر ماساژ گیرنده و مشتری محصولات پس از ارایه خدمات.
 4. عدم رعایت شؤونات اسلامی و آداب معاشرت در حین ارایه خدمات.
 5. برخورد یا صحبت خارج از عرف با کابران ماساژ گیرنده و مشتریان محصولات و پرسنل ماساژ‌فول‌بادی.
 6. همکاری با شرکت‌های رقیب.
 7. عدم تطابق مشخصات ارائه شده به ماساژ‌فول‌بادی یا در اختیار قرار دادن حساب کاربری به غیر.
 8. انجام هرگونه تبلیغ جهت عرضه خدمات و محصولات خود یا دیگری به کاربران ماساژ گیرنده و مشتریان محصولات ماساژ فول بادی.

‎(‫۳-۳) تخلفات گروه ۳‎

‎‫تخلفات این گروه شامل عدم رعایت دستورالعمل های‎ ‎‫ کیفیتی ارائه خدمات که طی آموزشهای اولیه و‎ ‎‫آموزش‌های تکمیلی تعلیم داده شده و همچنین عدم‎ توجه به اطلاع رسانیها و فراخوانهای ماساژ‌فول‌بادی می‌باشد.‎

‎‫ماده (۴) جبران خسارت‎:

‎‫جبران خسارت می‌تواند شامل یکی از انواع یا برخی‎ ‎‫ و یا همه موارد ذکر شده در ادامه این ماده شود. مطابق‎ ‎‫ با آئین رسیدگی مندرج در ماده ۶ تعیین نوع جریمه‎ ‎‫و برخورد با کاربر خاطی بسته به نوع و تعداد دفعات‎ ‎‫ ارتکاب تخلف به تشخیص کمیته انضباطی پس از‎ بررسی پرونده‎ خواهد بود. انواع ضمانت اجراها عبارتند از:

 1. جبران ضرر و زیان شرکت.
 2. ثبت در سابقه کاربر ماساژور.
 3. پرداخت نقدی پانصد تا یک میلیون تومان.
 4. غیر فعال نمودن موقت یا دائم حساب کاربری ماساژور.
 5. آموزش مجدد.

‫تبصره 1: اعمال یک یا برخی یا تمام ضمانت اجراهای ‎ ‎‫موارد ذکر شده به تشخیص کمیته‎ ‎‫ انضبا طی لازم الاجرا است و در صورت عدم اجرا توسط‎ ماساژور با ایشان قطع همکاری دائمی خواهد شد و در‎ ‎‫صورت لزوم مراتب جهت پیگیری قانونی به مراجع‎ قضایی ذیصلاح اعلام خواهد شد.‎

‫تبصره ۲: در مواردی که در اثر اعمال کاربر ماساژور (کلاهبرداری‎ ‎‫و سوء استفاده و غیره)، ضرر و زیانی متوجه ماساژ‌فول‌بادی ‎ ‎‫گردد، جبران ضرر و زیان بر اساس قرارداد تنظیمی و‎ ‎‫قانون طبق تصمیم ماساژ‌فول‌بادی با رای مراجع ذیصلاح به‎ عهده ماساژور خواهد بود.‎

‎‫ماده (۵) مقررات تشویقی:‎

(‫۵-۱) تشویق شامل کلیه کاربران ماساژوری می‌شود که ‎ ‎‫با توجه به بررسی و ارزیابی‌های دوره ای به عمل آمده‎ ‎‫ توسط واحد مدیریت کیفیت و بر اساس سوابق خوب‎ آنها معرفی می‌گردند.‎

(‫۵-۲) تشویق میتواند با توجه به گزارشات دریافتی ‎ ‎‫بصورت موردی و با تایید مدیر یا سرپرست مدیریت‎ ‎‫ کیفیت صورت پذیرد بررسی و اعلام نظر خواهد نمود.‎

‫تبصره 3: هیچکدام از تشویقات یا امتیازات در نظر‎ گرفته شده جزء بدهی ماساژ‌فول‌بادی محسوب نمی‌شود.‎

‫تبصره 4: تنها کاربران ماساژور فعال در سیستم میتوانند‎ از مزایا و تشویقات دریافتی خود استفاده نمایند.‎

‎‫ماده (۶) آئین رسیدگی‎:

‫(۶-۱) اطلاع ماساژ‌فول‌بادی یا واحدهای تابعه ی آن از ارتکاب‎ تخلفات مندرج در این آیین نامه توسط کاربر ماساژور‎ ‎‫ به هر شکل.

‫(۶-۲) بررسی و تکمیل ،دلائل مدارک و مستندات‎ مربوط به ارتکاب تخلف توسط کاربر ماساژور از جمله‎ ‎‫ اظهارات کاربر ماساژ گیرنده و سوابق موجود در ماساژ‌فول‌بادی توسط تیم صدای مشتریان‎ ‎‫ و خدمات مشتریان و غیره.‎‫

‫(۶-۳) ارسال کلیه سوابق از جمله اسناد و مدارک فوق‎ توسط واحد رسیدگی به شکایات به کمیته انضباطی‎.

‫(۶-۴) تشکیل پرونده توسط دبیر کمیته انضباطی بر‎اساس ضوابط تعیین شده و تعیین وقت جهت‎ ‎‫رسیدگی به تخلف ارتکابی و در صورت نیاز دعوت از‎ ‎‫طرفین و اعضاء جلسه جهت حضور در جلسه ی‎ رسیدگی.‎

‫(۶-۵) رسیدگی به تخلف کاربر ماساژور توسط اعضاء‎ کمیته و اتخاذ تصمیم نسبت به آن که میتواند مبری‎ بودن کاربر از تخلف یا مقصر بودن نامبرده و تصمیم‎ ‎ ‎‫بر اعمال ضمانت اجراهای مندرج در این آئین نامه‎ باشد.‎

‫(۶-۶) تصمیم اتخاذ شده توسط کمیته قطعی و قبل از‎ ‎‫ابلاغ به کاربر ماساژور قابل اجرا است و به هیچ عنو ان‎ قابل اعتراض توسط کاربر ماساژور نیست.‎

‫(۶-۷) تصمیمات کمیته در ۴ نسخه تنظیم و به صورت‎ زیر توزیع میگردد: -۱ جهت ابلاغ به کاربر ماساژور -۲‎ ‎‫جهت ابلاغ به مدیریت -۳ جهت ضبط در سابقه کاربر‎ ماساژور -۴ جهت بایگانی در کمیته‎.

‫(۶-۸) اجرای رأی کمیته توسط کاربر ماساژور با درج در‎سابقه کاربر توسط ماساژ‌فول‌بادی‎.

‫(۶-۹) اخذ نتیجه اجرا توسط کمیته و درج در سابقه‎ کاربر ماساژور موجود در کمیته انضباطی‎.

‫تبصره 5: بسته به تشخیص ،ماساژ‌فول‌بادی در زمان بررسی‎ ‎‫پرونده و تکمیل دلائل مسئول بررسی در صورت نیاز‎ اقدام به غیر فعال نمودن کاربر تا زمان اتخاذ تصمیم‎ کرده و در صورت عدم تمکین کاربر ماساژور از تصمیمات‎ مسئول رسیدگی یا کمیته انضباطی مراتب جهت غیر‎ فعال نمودن کاربر به صورت موقت یا دائمی به واحد‎ عملیات اعلام خواهد شد.‎

‫تبصره 6: صحت تخلفات با تکرار گزارشات از جانب ‎ ‎‫ماساژگیرندگان قابل اثبات و احراز است و کارشناسان‎ ‎‫مدیریت کیفیت با بررسی دفعات گزارش اقدام به‎ ‎‫ غیر فعالی موقت به مدت چند ساعت یا چند روز‎ ‎‫ جهت جریمه و یا قطع همکاری می‌نمایند. اکثر‎ ‎‫ غیر فعالی‌های موقت به صورت سیستمی و بدون ‎ ‎‫دخالت کارشناسان انجام شده و قابلیت بازفعالی تا‎ پایان مدت زمان جریمه امکان پذیر نمی‌باشد.‎

‫تبصره 7: در صورت عدم مراجعه ی کاربر ماساژور در‎ ‎‫زمان تعیین شده و یا در دسترس نبودن برای ارائه‎ ‎‫توضیحات در مورد شکایت جلسه کمیته انضباطی بدون‎ ‎‫ در نظر گرفتن توضیحات تشکیل شده و تصمیم اتخاذ شده‎ ‎‫در این شده در این جلسه برای کاربر ماساژور لازم الاجرا‎ خواهد بود و جلسه مجدد تشکیل نخواهد شد.‎

‫تبصره 8: در صورت احراز عدم صداقت در ارائه ‎ ‎‫مدارک اطلاعات و توضیحات بعد از خاتمه رسیدگی‎ ‎‫مورد تخلف مجددا و راسا توسط ماساژ‌فول‌بادی قابل بررسی‎ ‎‫است.‎

‫تبصره 9: تشخیص صحت و سقم اظهارات ارائه‎ شده توسط کاربران و همکاران‎ ​​با کمیته انضباطی میباشد.‎

‫تبصره 10: چنانچه کاربر ماساژور نسبت به پرداخت‎ جبران ضرر و زیان ماساژ‌فول‌بادی یا پرداخت نقدی اقدام ننماید ماساژ‌فول‌بادی مجاز خواهد بود مبلغ را به صورت کلی یا جزئی از اعتبار ریالی کاربر وصول نماید.

‎‫ماده (۷) سایر مقررات‎:

‫(۷-۱) افرادی که قطع همکاری آنها به صورت دائم‎ می‌باشد حق ثبت نام مجدد در سیستم را نخواهند‎ داشت.‎

‫(۷-۲) کاربران ماساژور  ملزم به رعایت قرارداد‎ تنظیمی و کلیه ی دستورالعمل‌هایی که در زمان جذب‎ و آموزش و یا در اطلاع رسانی‌ها دریافت‎ می‌کنند می‌باشند.‎

‫(۷-۳) ادامه همکاری کاربر متخلف در صورت عدم‎ قطع همکاری دائم ممکن است مستلزم ارائه‌ی‎ ‎‫ تعهد نامه ی کتبی پرداخت جریمه، آموزش مجدد و یا‎ همه ی موارد مذکور باشد.‎

(‫۷-۴) تمامی شکایات و تخلفات ثبت شده در‎ کارنامه ی انضباطی کاربران ماساژور ثبت می‌شود.‎

‫(۷-۵) فعال سازی مجدد حساب کاربری کاربر ماساژور مستلزم پرداخت هزینه ی تعیین شده توسط شرکت از‎ جانب کاربر ماساژور خواهد بود.‎

‫(۷-۶) در هر مرحله ممکن است فعال سازی حساب‎ کاربری ماساژور منوط به دریافت مجدد گواهی مراکز‎ آموزش گردد.‎

(۷-7) دریافت مجدد گواهی از مراکز آموزش مستلزم پرداخت هزینه تعیین شده توسط ماساژ‌فول‌بادی از جانب کاربر ماساژور خواهد بود.

(۷-8) مفاد این آیین نامه توسط ماساژ‌فول‌بادی  قابل تعدیل‎ می‌باشد و در صورت اعمال تغییر، آگاهی کاربران‎ ماساژور از آن مفروض است.‎

‎‫